Huishoudelijk Regelement

van de Stichting Comité Kindervakantiewerk Nederweert, gevestigd te Nederweert, vastgesteld in de algemene vergadering van 21 januari 2020.

Samenstelling van het dagelijks bestuur

Art. 1.    De taken en bevoegdheden zullen bij personele wijziging in het dagelijks bestuur opnieuw door het bestuur worden vastgesteld.

Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

Art. 2.   Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en met de uitvoering van de besluiten van dat bestuur.

Art. 3.   Taakomschrijving van de voorzitter

   1. De voorzitter ziet er op toe dat de begroting voor het komende jaar en de rekening en verantwoording van het afgelopen jaar zo spoedig mogelijk in    een bestuursvergadering worden behandeld. Indien de bestuursleden geen afschrift van de begroting en de rekening en verantwoording wordt            toegezonden, moeten zij ter plaatse, door de voorzitter te bepalen, in de gelegenheid worden gesteld vooraf inzage in deze stukken te nemen.
   2. De voorzitter bepaalt aantal, plaats, dag en uur van de vergaderingen van het bestuur en dagelijks bestuur in overleg met de secretaris, met wie hij      tevens in ontwerp de agenda opmaakt.
   3. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en dagelijks bestuur en tekent met de secretaris de notulen en het jaarverslag, nadat deze        door het bestuur zijn vastgesteld. Hij heeft het recht om de besprekingen over een bepaald onderwerp te sluiten, tenzij de vergadering anders beslist.
   4. De voorzitter bereidt de vergaderingen voor in overleg en in samenwerking met de secretaris.
   5. De voorzitter draagt er zorg voor, dat het dagelijks bestuur als team functioneert.
   6. Beheert de materialen in de opslag, heeft het beheer over de sleutel van de gemeentewerf.
   7. Ziet toe op de naleving van de bepalingen uit het veiligheidsvignet.

Art. 4.   Taakomschrijving van de vice-voorzitter                                    

   1. Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid, en voert taken uit die hem door de voorzitter in die situatie zijn opgedragen

Art. 5.   Taakomschrijving van de secretaris

   1. De secretaris schrijft op last van de voorzitter de vergaderingen uit van zowel de algemene vergadering, alsook van het bestuur.
   2. De secretaris bereidt de vergaderingen voor in overleg en in samenwerking met de voorzitter.
   3. De ingekomen stukken worden door de secretaris op de bestuursvergadering overgelegd en desgewenst voorgelezen.
   4. De secretaris draagt zorg voor het opstellen van de notulen, in de notulen wordt vermeld welke personen aanwezig zijn op de vergadering.
   5. De secretaris ontvangt en voert de correspondentie van de stichting en brengt de van belang zijnde gegevens hieruit ter kennis van de leden van         het dagelijks bestuur en van de overige bestuursleden.

Art. 6.    Taakomschrijving van de penningmeester

   1. De penningmeester beheert namens het bestuur het vermogen van de vereniging, int de gelden en doet de betalingen.
   2. De penningmeester heeft de zorg voor een nauwkeurige boekhouding en ziet er op toe, dat voor elke betaling een bewijsstuk aanwezig is. Niet           onmiddellijk benodig­de gelden worden door zijn zorg op een giro- of bankrekening gestort. Hij draagt zorg voor een verantwoorde belegging van de       geldmiddelen van de vereniging, mede met het oog op een goed rendement.
   3. De penningmeester verschaft het bestuur te allen tijde inzage van kas en bescheiden, die voor het financieel beheer noodzakelijk zijn.
   4. De penningmeester ontwerpt de begroting voor het komende boekjaar en dient deze vóór 1 december  bij de voorzitter in. Tevens dient hij vóór         1 maart bij de voorzitter het ontwerp van de rekening en verantwoording over het afge­lopen jaar in, er wordt een kascontrole tijdens een               bestuursvergadering gehouden. Het bestuur draagt er voor zorg dat de penningmeester in verband met zijn taakuitoefening beschikt over voldoende     mandaat.

Art. 7.    Taakomschrijving van de werkgroepen

   1. De werkgroepen stellen het programma/de activiteiten samen om gedurende de KVW-dagen te gebruiken.
   2. Er wordt per dag een budget vastgesteld door het bestuur. De werkgroep kan dit vrij  besteden en dient hier facturen of bonnen voor in, zodat       een en ander correct verantwoord wordt in de administratie.
   3. De werkgroep heeft de verantwoording voor die dag die zij georganiseerd hebben. Zij nemen ’s morgens de kinderen over van de ouders en leveren     deze op het einde van de middag weer af bij de ouders.
   4. De werkgroepen kunnen er voor kiezen om spelleiding en groepsleiding in te zetten.
   5. De groepsleiding blijft gedurende het hele programma bij de kinderen.
   6. Spelleiding kan/mag eventueel al met opruimen beginnen indien het spel wat zij beheren die dag niet meer wordt gebruikt. De werkgroepsleiding begint     niet met opruimen voordat alle kinderen zijn opgehaald. Zij houden toezicht totdat de dag is afgesloten voor de deelnemende kinderen.            

Informatieverstrekking aan autoriteiten

Art. 8.     Onder verantwoordelijkheid van het gehele bestuur berust in het bijzonder bij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester de verantwoordelijkheid              voor de opstelling en tijdige verzending van de voorgeschreven stukken aan Rijk, gemeente, inspec­tie en eventuele andere autoriteiten.

Vertrouwelijkheid van informatie

Art. 9.      a. Het bestuur kan zich genoodzaakt zien aan het verstrekken van informatie het begrip “strikt vertrouwelijk” te verbinden. Daarmee geeft het                            bestuur naar de werkgroepen aan, dat het naar zijn oordeel gaat om gegevens van vertrouwelijke aard.

             b. De vertrouwelijkheid geldt tot het moment waarop het bestuur aangeeft dat deze vervalt, dan wel totdat de termijn is verstreken waarvoor de                        vertrouwelijkheid geldt.

Slotbepaling

Art. 10.     Dit huishoudelijk reglement kan door de algemene vergadering te allen tijde worden aangevuld en gewijzigd.

Begrippenlijst:

Dagelijks bestuur:        voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester

Algemeen bestuur:       dagelijks bestuur en de overige bestuursleden 

Werkgroepen:            groep vrijwilligers die de KVW activiteiten per dag uitwerken                          

Opslag:                     het gebouw waarin de KVW spellen en spullen e.d. zijn opgeslagen

Rooster van aftreden

Vastgesteld op grond van artikel 8 lid 3. van de statuten.